Polityka prywatności

Pliki cookies

W naszym serwisie używamy plików cookies, zapisywanych tymczasowo w komputerze użytkownika naszego serwisu i w większości przypadków pliki te są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. W programie, w którym przeglądamy serwisy internetowe można zmienić ustawienia lub usunąć informacje dotyczące plików cookies.

Logi serwera

Wchodząc na naszą stronę, serwer, który ją obsługuje automatycznie zapisuje określone zestawy danych. Rekordy zapisywane w pliku dziennika (log file) zawierają następujące informacje: adres URL odwiedzanej strony, godzina przesłania żądania, kod statusu, ilość przesłanych danych, adres URL strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany, kod odpowiedzi.

Http

Dane te są wykorzystywane do celów statystycznych, diagnozowania usterek i ze względów bezpieczeństwa (w celu zapobiegania nadużyciom)

Zmiana danych

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. Zmiany Oddział Rejonowy PZERI w Dąbrowie Tarnowskiej zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Uwarunkowania końcowe

Jeżeli użytkownik nie zgadza się z Polityką prywatności serwisu www - emeryci.dabrowatar.pl, proszę opuścić stronę.

 

 

Dane osobowe

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej, NIP: 8711765787

2. z Administratorem można się kontaktować: - pisemnie , na adres: Oddział Rejonowy PZERI w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska - za pomocą poczty elektronicznej, na adres: emeryci.dt@gmail.com

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków statutowych i prawnych ciążących na : Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej

b) realizacji umów zawartych z naszymi kontrahentami;

c) w celach statystycznych

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej przetwarzają dane osobowe.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

e) prawo do przenoszenia danych

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

emeryci.dabrowatar.pl

 

2023_pzeridt.czestochowa